Automatická dvířka kurníku pro pana Tomáše

 

Tato stránka bude asi trošičku jiná než předchozí.

Pan Tomáš pomáhá postiženým lidem a rozhodl se, že postaví maximálně automatizovaný kurník a vše co se chovu týká. Aby majitelka se svým hendikepem byla schopná obsloužit svůj chov.

Mým úkolem bude vyrobit funkční automaty.

 A pokud pan Tomáš bude ochoten se podělit o své nápady a třeba pár svých slov s fotografiemi vznikne zde zcela jistě zajímavá stránka.

 

Elektrická výbava

Pojetí tohoto rozvaděče vychází z předchozích zkušenosti a spolehlivosti.

Pouze byly vyměněny výkonové relé.

A jako přednost zařízení je jeho „blbubzdornost“ a bdící režim, kdy spotřebovává el.energii jen když je to nutné. Taktéž je celý systém připraven na možnou výměnu napájecího napětí z 230V na solárních 12V.  Toto zapojení je provedeno tak, aby obsluhovatel se základními elektrotechnickými znalostmi dovedl případné poruchy opravit sám.

V rozvaděči jsou zakomponovány všechny potřebné funkce pro automatizaci kurníku s kterými pan Tomáš počítá.

Takže kromě klasického ovládání dvířek lze zde najít i připojení pro zimní přisvěcování  a přitápění v kurníku, které je ovládáno z dvířek, tak řízení ventilace.

Přisvěcování lze navolit manuálně v dvou různých variantách.

První je taková že po uzavření dvířek se rozsvěcí světlo a předem nastavený časovač po danou dobu nechá svítit osvětlení (led pásky).

Výhodou této varianty je že přisvěcování je dynamicky prodloužené v závislosti na čase kdy se dvířka zavřou. Doba vypnutí přisvěcování je tedy pokaždé v jiném prodlouženém čase.

Druhá možnost se odvíjí taktéž od zavřených dvířek (dle požadavku) kdy se rozsvítí  a spínací hodiny které jsou určeny pro osvětlení pak přesně ve stanovenou dobu osvětlení zhasnou.

Dále je zde elektronika pro automatické krmítko, které by mělo 2x dně vykonat svou práci. Ráno při otevření dvířek a odpoledne. Nastavení odpoledního krmení je provedeno za pomocí časového spínače, který díky hodinám spustí automat krmení.

Ventilace

Ventilace je ovládána bimetalovým termostatem SCHRACK, který spíná výkonové relé 2 a to svými kontakty vřadí do funkce transformátor a připojí  PC ventilátory.

Paralelně na tento termostat je nebo spíše bude připojen kontakt plynového snímače GC 20 (který jsem použil ve svém kurníku a tento typ už se nevyrábí).Tímto připojením pak taktéž spustí plynový spínač při zjištěni závadného ovzduší ventilátory pro rychlé odvětrání a výměny vzduchu.

Řízení dvířek

Zůstalo stejné jako u první popisované verze na 230V.

Skládá se tedy ze  soumrakového spínače a dvou časovačů. Každý časovač má za úkol přivést transformátor pod napětí 230V jen po dobu požadovanou pro pohyb dvířek a zároveň se tím omezuje chod motorku při možných krizových situacích (zamrzlé dvířka, špatně namotaná šňůrka …..) Relé 1 provádí reverzaci motorku.

Relé byly nahrazeny jiným typem (silnější kontakty) z důvodů problému, který se vyskytl u první popsané verze (budu věřit, že to byla výrobní chyba elkaep) pro jistotu jsem, ale změnil výrobce a i jejich konstrukce vypadá kvalitně.

Do tohoto zapojení bylo vloženo i ruční „servisní“ ovládání pohybů dvířek.

Osvětlení

Jako osvětlení bude požito LED pásků a touto volbou bylo relativně usnadněno automatické řízení rozsvěcování.

Jelikož led světla na nízké napětí je nutno připojovat správnou polaritou, může se osvětlení připojit přímo do svorky společně k motoru dvířek. Daná polarita napájení motoru (uzavření-pohyb dolů) tedy poskytuje bezpečnou informaci o tom že světlo se může rozsvítit.

Další podmínkou pro sepnutí osvětlení je volba  přisvěcování.

Jak již bylo výše naznačeno toto ovládání (zelený přepínač) si lze vybrat ze dvou variant.

Jako dynamické přes časovač, (zelený přepínač nahoru) který je ovládán soumrakovým spínačem, může po nastavení libovolného času spustit po uzavření dvířek osvětlení tím, že pouze přivede napájecí napětí na transformátor a pokud sedí polarita napětí pro uzavření dvířek, bude led osvětlení uvedeno do provozu. Po odečtení času odpadne napájecí napětí transformátoru a celé zařízení upadne do bdícího stavu ( jen nutné napájení soumrakového spínače 230V zůstane v provozu )

Druhá varianta (přepnutí zeleného přepínače dolů) vřadí kontakt hodin do systému osvětlení (přivede napájení na transformátor) a za stejných podmínek výše uvedených se osvětlení rozsvítí s rozdílem vypnutí, které určuje pevně nastavený čas vypnutí na hodinách.

Zrušení přisvěcování se provede opět zeleným přepínačem do střední polohy.

K funkci hodin se ještě vrátím později….

Přitápění

Prvotní a základní příkaz  „TMA“ pro vřazení topení do funkce vychází ze soumrakového spínače  přes relé 4. To pustí napětí na bimetalový termostat topení a přes něj pokud je podle termostatu nutno topit je spuštěno nízko příkonové topení 250W s ventilátorem.

Jiná situace však nastává v zimním období kdy otevření dvířek je blokováno termostatem na samotných dvířkách. I za předpokladu že soumrakový spínač dal příkaz pro zdvižení dvířek.

Pak je informace o blokování dvířek z vlastního termostatu poslána na svorku „I“odkud pak směřuje na relé 3 které sepne, připojí transformátor k napětí 230V a druhý kontakt relé posílá napájecí napětí na termostat topení, aby mohlo fungovat dále jako v noci. Po případném oteplení během dne termostat dvířek může povolit jejich zdvižení a tím odpadá re 3 a vytápění se přeruší a bude čekat už jen na příkaz ze soumrakového spínače „TMA“.  

Automatické krmení

Automatické krmítko bude samostatnou kapitolou a zatím není vyrobeno….To nebránilo tomu, si už předem připravit elektroniku pro jeho vlastní funkci.

Spuštění automatu krmení bude prováděno z týž hodin, které jsou určeny pro osvětlení. Bez toho aby se vzájemně hádaly funkce světla a krmení.

Toto řešení uspořilo pár stokorun které by se musely dát do dvoukanálových hodin.

A jak jsem to provedl? Je to banální trik na který by přišel postupem času každý konstruktér… Jak jsem již uvedl osvětlení se spouští při dané polaritě pro motor směrem dolů, takže pokud jsou dvířka nahoře mohu si zase vzít tuto informaci (tedy napájecí polaritu) pro krmítko.

Takže jak to tedy funguje…

A jsme u mnou výše avizovaných hodin.

Základem je správné naprogramování. Pro lepší představu udělám příklad:

Zimní období: Ráno v 5:00 rozsvítit (sepnout, hodiny přivedou napětí na transformátor)……. 7:00 zhasnout (vypnout, odpojení napětí transformátoru) za předpokladu že jsou dvířka dole bude funkce osvětlení takhle fungovat.

Pokud však dojde např. v 6:50  příkaz ze soumrakového spínače „DEN“ Polarita se na svorce pro motorek dvířek změní a světlo zhasne  bez toho zda jsou dvířka nahoře či jsou blokovány vlastním termostatem dvířek.

7:30  krmení   (sepnout, hodiny přivedou napětí na transformátor)  Sepne časový spínač přes relé 5 který určí délkou sepnutí krmnou dávku, která  bude vydána. Za relátkem 5 je  ještě jedno relé 6 které má na přívodu k cívce diodu, díky které relé spíná jen pokud sedí polarita na svorce pro motorek tedy nahoru. Pokud je tento předpoklad splněn relé 6 sepne a krmení se spustí.V jiném případe (polarita pro motorek dolů) relé 6 nebude reagovat a krmení se neprovede i když  hodiny a časovač s relé 5 vykonají svou práci.

7:31 konec (vypnout)

  Délka sepnutí hodin nemá vliv na dávku krmení, tu určí čas na časovači.

16:00  krmení sepnout…21:00 Vypnout

Tady nastává zajímavá situace kdy se provede krmení v 16:00 (jak jsem již napsal délka sepnutí na dávku krmiva nemá vliv) a hodiny zůstávají sepnuty tím se docílí toho, že zařízení pokud bude zelený přepínač dole, čeká na příkaz soumrakového spínače „TMA“. Pokud přijde, polarita na svorce motoru se otočí dvířka padají dolů a rozsvěcí se světlo,  v 21:00 bude vypnuto.

Pokud však bude využíváno dynamického přisvěcování (zelený přepínač nahoře) může naprogramování vypadat takhle 16:00 sepnout….16:01 vypnout.

To však nevylučuje to, žeby předchozí naprogramování tak nemohlo zůstat a jen se přepnout do dynamiky.

Takže když to shrnu krmení je třeba naprogramovat tak, aby bylo bezpečně provedeno před nočním zavřením dvířek. Jinak se automat už nespustí.

Tento stav může nastat hlavně v zimně a doposud nejsem obeznámen (možná ani pan Tomáš to ještě sám neví) jestli automat bude přenosný a bude umísťován dle ročních období do kurníku nebo ven.

 

Snad jsem vás popisem moc neunavil možná tento systém vypadá složitě, ale vězte že tomu tak vůbec není. Pokud jste to na poprvé nevstřebali zkuste znova si přečíst článeček.

Tento popis je i návodem pro toto zařízení, v případě potíží, nikam se neztratí a nejde nikam založit. Prostě bude tady….